Görev Dağılımı


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversite içi ve üniversite dışı resmi yazışmaların yürütülmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesinin yapılmasından sorumlu birimdir.
Müdürlüğün sorumluluk alanları;

Genel Sekreterliğe bağlı olarak Üniversitemizin idari birimleri ile Rektörlük bünyesindeki diğer birimlerinden gelen her türlü yazıların EBYS (Elektronik Belge Yazılım Sistemi) üzerinden dağıtılmasını, kodlanmasını sağlamak, Rektörlük birimlerinin haberleşmesini temin etmek, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden dağıtımını gerçekleştirir.
Birimlerden, şahıslardan ve kurum dışından Rektörlüğe gelen evrakların akışının, her türlü dilekçenin ve günlük havalelerin aksamaması, kayıtların EBYS sistemine yapılıp, ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. 
EBYS üzerinden gelen KEP'leri ve UETS ile gelen belgelerin sistem üzerinden dağıtımının yapılmasını üstlenir.

  • Günlük yazıların, havalelerin hazırlanması, evrak iş takibinin sağlanması,
  • Evrak dağıtım (Birim Dışı) postalama işlerinin yapılması,
  • Kuruma gelen ve kurum dışına gönderilen kargo dağıtımının yapılması, 
  • Üniversitenin çıkardığı yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesinde, ilgili birimlerle beraber aktif rol üstlenerek, değişiklik ve yayınlanma süreçlerinin yürütülmesi,
  • Birimlerin yazışmalarının Üniversitenin benimsediği, genel kabul gören yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulması,
  • Üniversitenin tüm dış yazışmalarının birer suretinin arşivlenmesi,
  • Üniversiteye gelen tüm yazılı evrak, dilekçe ve başvurunun ilk kayıtlarının yapılması,